29 เม.ย. 2564

Thailand HR Forum 2020

New Normal มาพร้อมกับ New Challenge

ที่ส่งผลต่อ Business, Organization และ People"

การปรับตัวให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง

คือหนึ่งในแนวทางที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดและขับเคลื่อนไปได้ในยุค ‘New Normal’​

เรียนรู้สิ่งที่ผ่านมา มองไปข้างหน้า เปิดมุมมองความคิด เปิดรับประสบการณ์ใหม่ เปิดใจเรียนรู้