30 เม.ย. 2564

HA National Forum : Enhancing TRUST in Healthcare

การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing Trust in Healthcare” จะเป็นการจัดประชุมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) ที่ยังคงยึดมั่นในการเป็นเวทีกลางในการสื่อสารเพื่อสร้างความไว้วางใจ สร้างแรงบันดาลใจ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างภาคีเครือข่ายของผู้คนที่จะโยงใยถักทอระบบบริการสุขภาพไทย จนเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งควรช่วยกันสร้างเสริม และธำรงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คู่กับสังคมไทยตลอดไป