บริการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analytics Services)

เข้าใจผู้เข้าร่วมงานได้แบบทันที กับระบบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล พร้อมการรายงานผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องรอให้งานสิ้นสุด

ข้อมูลและการรายงานผล

ส่งข้อมูลและรายงานสรุปเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมงานโดยละเอียด

รายงานประสิทธิภาพของจุดต่างๆ
ภายในงาน

ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานตามจุดต่างๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแต่ละจุด หรือแต่ละบูทภายในงาน หรือหาจุดด้อยของพื้นที่เพื่อการปรับปรุงต่อไป

วิเคราะห์ราคาพื้นที่

วิเคราะห์ราคาพื้นที่เช่าแต่ละจุด สำหรับการตั้งราคาเช่าที่เหมาะสมในครั้งต่อไป