ดร.นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
วิทยากร

EDUCATION

 • ปริญญาเอก Social Enterprise Development ที่ Bodhisatra University (มหาวิทยาลัยนอกระบบไทย)
 • ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ MBA สาขาวิชาเอก Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ)
 • ผ่านการฝึกอบรม และ ฝึกฝน Appreciative Inquiry จาก Dr. David Cooperider ผู้ค้นพบ AI
 • ฝึกฝนการพัฒนาองค์กร Organization Development โดยใช้ Positive Psychology มากกว่า 10 ปี 
 • ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

 • บจก. ABC CLUB บริษัทที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กร Organization Development (OD)
 • ผู้อำนวยการ สถาบัน ODRC (Organization Development Research Center)

 • สถาบันวิจัยการพัฒนาองค์กร แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร GAME LAB Thailand #Gamification #MakeEasy 

 • กรรมการบริหาร สถาบัน Thailand Facilitator สถาบันกระบวนกรแห่งประเทศไทย

 • บจก. Social Lab Thailand บริษัทที่ปรึกษาด้าน Organization Transformation

 • บจก. People Value Solution Provider บริษัทที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • บจก. Brandner Corporation บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด และ การสร้างแบรนด์

 • บจก. Toyota Motor (ประเทศไทย) Information System Engineering