อรพินท์ ธีระตระกูลชัย
วิทยากร

EDUCATION

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เอกการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ เอกธุรกิจระหว่างประเทศ โทการตลาด  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

PROFILE

 • วิทยากร โค้ช ที่ปรึกษาอิสระ ให้หน่วยงานเอกชน ภาครัฐ SMEs มหาวิทยาลัย โรงเรียนต่างๆ
 • บริษัท วิไลอาภรณ์ จำกัด  รองกรรมการผู้จัดการ
 • บริษัท เตชะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านการตลาด

ประสบการณ์

 • นักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเข้าใจตนเอง : สภากาชาดไทย โรงเรียน และมหาวิทยาลัย
 • Strategic Business Development : บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของเมืองไทยและธุรกิจSME
 • ผู้จัดการโครงการ SME Advance : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ผู้จัดการโครงการ ASEAN Blood Drive Youth Camp : Club 25 และสภากาชาดไทย
 • ผู้จัดการกองทุนร่วมลงทุนในกิจการSMEs : SME Bank 
 • Business Consultant : Education First
 • ผู้บริหารแบรนด์ Schwarzkopf : Schwarzkopf
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย : Samsung