ปรียาภรณ์ ภู่ทอง
วิทยากร

PROFILE

 • วิทยากรหลักสูตรอบรมการเสริมสร้างพลังและความสุของค์กรให้กับองค์กรต่างๆ จํานวน 500 รุ่น
 • วิทยากรการจัดทําแผนกลยุทธ์ให้กับโรงพยาบาล 30 แห่ง
 • วิทยากรและโค้ชการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่านการรับรองคุณภาพ HA จํานวน 27 แห่ง
 • โค้ชกระบวนการสร้างสุขในองค์กรจนได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบ Happy Work Place
 • วิทยากรหลักสูตรกลยุทธ์สู่ความสุขและความสําเร็จ สถาบันเพื่อการพัฒนาจิตรและกาย (พ.ศ. 2550-2560)
 • วิทยากรหลักสูตร Empower Me : The New You Academy (พ.ศ. 2558-2561)
 • ผู้เยี่ยมสํารวจและวิทยากรหลักสูตรคุณภาพระบบยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ประสบการณ์

 • ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายและแผน โรงพยาบาลธนบุรี โครงการ รพ. อบจ.ภูเก็ต
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารแผนกลยุทธ์ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 • ที่ปรึกษา/ผู้เยี่ยมสํารวจและวิทยากรเต็มเวลา สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและหัวหน้าฝ่ายแผนงาน โรงพยาบาลโชคชัย จ.นครราชสีมา